مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

مـوبایل هواوی Huawei ( Mate ) دانلود رام بروزرسانی

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
Mate ( MT1-T00 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
725 MB
Mate ( MT1-U06 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
7.54 GB
Mate 10 ( ALP-L09 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
4.07 GB
Mate 10 ( ALP-L29 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
1.91 GB
Mate 10 ( BLA-L29 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
8.4 GB
Mate 10 Lite ( RNE-L21 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
4.34 GB
Mate 10 Pro ( BLA-L09 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
4.34 GB
Mate 10 Pro ( BLA-L29 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
2.18 GB
Mate 7 ( MT7-CL00 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
1.08 GB
Mate 7 ( MT7-L09 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
930 MB
Mate 7 ( MT7-TL00 )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
1020 MB
Mate 7 ( MT7-TL10 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
2.4 GB
Mate 7 ( MT7-TL10 )     
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
1.06 GB
Mate 7 ( MT7-UL00 )     
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
5.44 GB
Mate 8 ( NXT-L09 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
5.15 GB
Mate 8 ( NXT-L29 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
1.33 GB
Mate 8 ( NXT-L29A )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
1.33 GB
Mate 8 ( NXT-L29B )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
4.78 GB
Mate 9 ( MHA-L09 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
4.8 GB
Mate 9 ( MHA-L29 )    
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
7.74 GB
Mate 9 Pro ( LON-L29 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
Mate S ( CRR-L09 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
1.32 GB
Mate S ( CRR-L13 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
4.64 GB
Mate S ( CRR-TL00 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
3.97 GB
Mate S ( CRR-UL00 )    
۱۳۹۷/۱۰/۰۸
4.46 GB
Mate S ( CRR-UL20 )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.53 GB
Mate S ( CRR-UL00 )