مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

( S ) Series

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
666 MB
S5000 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
377 MB
S5000f ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
508 MB
S5000H ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
366 MB
S560 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
824 MB
S580 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.22 GB
S60-A ( Lenovo )     
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
602 MB
S6000 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
577 MB
S6000L ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.02 GB
S650 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
823 MB
S660    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
466 MB
S720 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
708 MB
S720i ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
817 MB
S750 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
0 bytes
S770 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
0 bytes
S780 ( Lenovo )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
S8-50F ( Lenovo )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
S8-50LC ( Lenovo )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
S810T ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
662 MB
S820 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.45 GB
S850 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.21 GB
S856 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1000 MB
S860 ( Lenovo )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
S870E ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
359 MB
S880 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
707 MB
S880i ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
535 MB
S890 ( Lenovo )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
S898T ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
715 MB
S898T Plus ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
243 MB
S899T ( Lenovo )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
S90 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.62 GB
S90-A ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
1.78 GB
S920 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.11 GB
S930 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.39 GB
S938T ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.39 GB
S939 ( Lenovo )    
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1.28 GB
S960 ( Lenovo )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
S968T ( Lenovo )